Om Elevhälsoportalen

I detta avsnitt träffar vi Sebastian Hökby för att prata om Elevhälsoportalen. Vi vet idag att ohälsa kan leda till inlärningsproblem och att inlärningsproblem vise versa kan leda till psykisk ohälsa. Enligt Skolverket och Socialstyrelsens vägledning har elevhälsan på våra skolor utöver det utbredda individuella arbetet med eleverna också i uppgift att bidra till miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa åt alla elever på skolan på ett sätt som vilar på vetenskaplig grund. Skolinspektionen har tidigare bedömt detta arbete som bristfälligt och därför är syftet med Elevhälsoportalen att ge ett stöd till skolans personal i detta arbete.

Om

Sebastian är doktorand på Karolinska Institutet och forskar på sambandet mellan ungdomars internetvanor och psykisk ohälsa. Han jobbar sedan 7 år tillbaka på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Sedan starten av projektet Elevhälsoportalen (utvecklad av FoU-enheterna CES, CAMM och CHIS) har han ansvarat för hälsoområdet psykisk ohälsa i Elevhälsoportalen.

Avsnittets tips var:

Elevhälsoportalen

Folkhälsomyndighetens rapport

Minds rapport

Tipsa dina vänner:
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Om hemmasittare

I detta avsnitt träffar vi Martin Forster för att prata om varför vissa barn väljer att stanna hemma från skolan utan uppenbar orsak, så kallade hemmasittare. Vi pratar om vilka de egentligen är och vad som är hjälpsamt vid och för att förebygga problematiken.

Om

Martin är psykolog och doktor i psykologi. Hans inriktning är kognitiv beteendeterapi och han har han ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att arbeta med barn och familj i olika former.

Avsnittets tips var:

  • School refusal behavior in youth av Christopher Kearney

Malin Gren Landell – en utredning om problematisk elevfrånvaro

Skolverket – Rätten till utbildning

Skolverket – Skolfrånvaro och vägen tillbaka

 

Tipsa dina vänner:
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Om vikten av evidens i psykologisk behandling

Lindén-Montes Photography

Lindén-Montes Photography

I detta avsnitt pratar vi om varför det är viktigt att vården vi erbjuder är evidensbaserad och hur internetbaserad vård fungerar i grannlandet Finland. Trots att man som patient har rätt att få behandling på sitt modersmål är det i Finland svårt att tillgodose kraven, samtidigt som också långa avstånd komplicerar möjligheten till kontinuerlig psykoterapi. Internets intåg har därför inneburit stora vinster, vilka vi också pratar om.

Om

Petra Berg är masterutbildad i utvecklingspsykologi och Ingrid Wager är masterutbildad i psykologi. De är båda vidareutbildade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Tillsammans arbetar dom med internetbehandling för den finlandssvenska minoriteten i Finland.

 

Avsnittets tips var:

kontakt med Petra

kontakt med Ingrid

Society of Clinical Psychology | Division 12 – evidensbaserade behandlingar

  • Internetbehandling med KBT av Jonas Bjärehed och Kristofer Vernmark
  • Internetbaserad psykologisk behandling av Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson och Gerhard Andersson
  • Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier av Lars-Göran Öst
Tipsa dina vänner:
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin